Privacyverklaring Stichting Focusing Nederland

Stichting Focusing Nederland is een stichting om Focusing in Nederland vindbaar te maken en is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer KvK: 67256384 en is statutair gevestigd te Utrecht.

De Stichting Focusing Nederland hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en dat jouw privacy wordt gerespecteerd. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Het beleid is van toepassing op de verwerking van:

 • De door participanten, sponsors en belangstellenden verstrekte persoonsgegevens.
 • 
Data verkregen naar aanleiding van je bezoek aan en gebruik van onze website, nieuwsinfo en platform-dagen.

De Stichting Focusing Nederland houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De website gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellinen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Deze programma’s en systemen worden gebruikt:

 • De website draait op WordPress, een Content Management Systeem. Met dat systeem kaunnen wij eenvoudig zelf de inhoud van de website bijhouden (tekst en plaatjes). Op de website wordt een contactformulier gebruikt. De gegevens die op dat formulier ingevuld worden, worden versleuteld verzonden via mail naar Stichting Focusing en niet opgeslagen in de database.
 • De webshop draait op Woocommerce. Als iemand een participantschap koopt worden de gegevens die ingevuld worden versleuteld opgeslagen in een database en versleuteld verzonden via mail naar de webmaster. Er wordt een account aangemaakt en daarvan worden ook de gegevens versleuteld opgeslagen in de database.
 • Betalingen lopen via een koppeling met het platform Mollie.com. Daar worden van iedere betaling de tenaamstelling en het rekeningnummer van de betreffende iDEAL-betaling opgeslagen alsmede het bedrag van de betaling.
 • De website maakt gebruik van SSL en heeft een geldig gepersonaliseerd certificaat.

Voor deelnemers aan platform-dagen verzorgd door de stichting, vragen we beperkte persoonlijke gegevens die nodig zijn voor:

 • Het afhandelen van jouw bestelling en betaling
 • Het incidenteel verzenden van de nieuwsinfo

Wettelijk verplichte informatie, zoals bv gegevens van onze inkomsten van sponsors en bezoekers van de platform-dagen.

 

Een overzicht van de persoonsgegevens die de stichting vraagt

Voor- en achternaam, adres gegevens, tel nummers, emailadressen.
De Stichting Focusing Nederland vraagt of verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


De Stichting Focusing bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De gegevens van participanten worden na opzegging bewaard conform de verplichte bewaarduur van de belastingdienst. Op dit moment is dat zeven jaar. Als de Stichting Focusing Nederland ophoudt te bestaan worden de gegevens vernietigd.

Naam, adresgegevens, e-mailadressen opgegeven door belangstellenden om nieuwsinfo te ontvangen of mee te doen aan een activiteit van de stichting worden opgenomen in het mailsysteem totdat de deelnemer aangeeft geen mail meer te willen ontvangen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden


De Stichting Focusing Nederland deelt en/of verkoopt jouw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

In de praktijk betekent dit, dat gebruik wordt gemaakt van derde partijen voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting) en algemene analytische en statische data mbt het gebruik van de website
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, beveiligingssoftware)
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen (zoals Mailchimp)
 • het controleren van boekhoudkundige zaken

De Stichting Focusing Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


De Stichting Focusing Nederland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Indien je na het doornemen van deze privacy verklaring, vragen hebt of wilt vragen om inzage in de bewaarde gegevens neem dan contact op met: 
secretariaat@focusingnederland.nl

De privacy verklaring van de Stichting Focusing Nederland kan gewijzigd worden. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op de website.

Tenslotte: We willen je erop wijzen, dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl